Πολιτική Ποιότητας

Ποιότητα για την εταιρεία ΥΔΩΡ σημαίνει σεβασμός στον πελάτη και εξυπηρέτηση των αναγκών του κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Αυτός  ο στόχος είναι συνυφασμένος με την απόλυτη κατανόηση των απαιτήσεων των πελατών της από το προσωπικό και την εγκατάσταση και διατήρηση ενός περιβάλλοντος που ενθαρρύνει το προσωπικό της εταιρείας για συνεχή βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών και προϊόντων της.

Για την  επίτευξη του προαναφερθέντος στόχου, η Διοίκηση της εταιρείας δεσμεύεται να εξασφαλίζει διαρκώς:

       την καθιέρωση στόχων και τη στενή παρακολούθηση τους μέσω των ανασκοπήσεων της Διοίκησης.

       την ύπαρξη των απαραίτητων εγκαταστάσεων και εξοπλισμού σε όλα τα τμήματα της εταιρείας.

         Η εταιρεία ακολουθεί Σύστημα Συντήρησης του εξοπλισμού της, ώστε να διασφαλίζεται η συνεχής ικανότητα των διεργασιών της.

       αποδοτικό εργασιακό περιβάλλον.

         Η εταιρεία έχει εγκαταστήσει και εφαρμόζει ένα Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο ISO 9001:2000, το οποίο διασφαλίζει την ορθή εκτέλεση όλων των λειτουργιών διεργασιών της εταιρείας, βάσει τεκμηριωμένων διαδικασιών μέτρησης και αδιάλειπτης παρακολούθησης κρίσιμων παραμέτρων.

         Η εταιρεία επενδύει στη συνεχή εκπαίδευση του προσωπικού της και στη εξέλιξή του, παρέχοντας του νέες επαγγελματικές ευκαιρίες.

       Τη συμμόρφωση των προϊόντων που παράγει και εμπορεύεται ως προς την ισχύουσα νομοθεσία, τις οδηγίες των κανονισμών και τις απαιτήσεις των πελατών.

       Καθοριστικός παράγοντας για την κατάκτηση του στόχου Ποιότητας θεωρείται η ενεργός συμμετοχή και συνεισφορά όλου του ανθρώπινου δυναμικού της εταιρείας

Ο προσανατολισμός της εταιρείας στη βελτίωση της Ποιότητας αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των αναπτυξιακών σχεδίων της εταιρείας, με προσδοκώμενα αποτελέσματα τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, της επιχειρηματικής της θέσης και του ανθρώπινου δυναμικού της.

Για την εταιρεία ΥΔΩΡ Γ. ΤΟΚΜΑΚΤΣΗΣ

Ο Γενικός Διευθυντής

 

Γιώργος Τοκμακτσής